Risaleler

Risaleler Bu eser, yaklaşık bir asırlık ömrü boyunca tüm İslam dünyasında gerek devlet ricali, gerek ulema ve gerekse diğer toplum kesimlerine mensup insanlar üzerinde etkili olmuş Hacegan-Nakşibendî geleneğinin önde gelen büyüklerinden Hâce Ubeydullah Ahrâr’ın (ks.) hacmen küçük fakat muhteva olarak… Continue Reading

Evrim ve Ahlak Filozofu İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı, Evren ve İnsan

Evrim ve Ahlak Filozofu İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı, Evren ve İnsanGenel felsefe tarihinde olduğu gibi İslam felsefesi tarihinde her filozof, ayrı bir düşünce zenginliğidir. Felsefenin ayrıcalığı ve zihni yükseltici işlevi, benzer gibi görünen düşüncelerin içinden farklılıkları ortaya çıkardığı görülmektedir. İlk… Continue Reading

Sırru’l – Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye

Sırru’l – Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye Elinizdeki Kitap, XV. yüzyıla kadar Aristoteles’in Büyük İskender’e tavsiyelerinin yer aldığı bir siyâsetnâme olarak bilinen ve Arapçada Sırru’l-Esrâr, Latincede ise Secreta Secretorum şeklinde meşhur olan eserin tasavvuf düşüncesine nasıl geçtiğini ele almaktadır. Tasavvuf düşüncesini… Continue Reading

İbn Haldun’da İnsan ve Medeniyet

İbn Haldun’da İnsan ve Medeniyetİbn Haldun sanattan siyasete, insanın evriminden devletin zorunluluğuna, iklimlerin insan üzerindeki etkisinden toplumların tekamülüne varıncaya birçok konu üzerinde derinlemesine tahlillerde bulunmuştur. Bu tahlilleri esnasında birçok soruna değinmiş, betimlemelerde bulunmuş ve çözüm yolları önermiştir. Devletlerin ortaya çıkışı,… Continue Reading

İslam Mantık Tarihi

İslam Mantık TarihiNicholas Rescher tarafından yazılan The Development of Arabic Logic adlı bu eser, 1964 yılında Pittsburgh Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. Yazar bu çalışmasında, mantığın İslam dünyasındaki târihî gelişimini özetleyen sistematik bir eser yazmak için yola çıkmış ve bunu başarmıştır. Eser… Continue Reading

Tasavvufi Bilgi

Tasavvufi Bilgi Bilgi, insan hayatının özüdür. Hiçbir insanın hayatı bilginin dışında değildir. Hangi çağda, hangi kültür ve medeniyete ait olursa olsun her insan bilgilidir ve bilgiyle yaşamaktadır. İster balta girmemiş ormanlarda ister teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ortaya konduğu olanaklarla yaşasın… Continue Reading

Nefis Benlik ve Bilgi

Nefis Benlik ve BilgiBu çalışmada XII. yy filozofları arasında yer alan ve kendisi daha çok Aristo ve İbn Sînâ gibi Meşşâî filozoflara yönelik eleştirileri ile tanınan Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin görüşleri merkeze alınarak nefis, benlik ve bilgi arasındaki ilişki incelenmeye gayret edilmiştir.… Continue Reading

İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi

İbn Rüşd’ün Kelam EleştirisiTarihte dönemlere damgasını vuran insanlardan söz edilir. Bunlar, kendi çağlarını etkiledikleri kadar sonraki zamanlarda da etkili olmuşlardır. Hatta sonrasında etkileri çok daha fazla olmuştur. İslam düşünce tarihinde felsefe alanında en çok sözü edilen bir kaç isimden birisi,… Continue Reading

Gazali’de Eleştiri ve Şüphe

Gazali’de Eleştiri ve ŞüpheGazali henüz 15 yaşında Tûs şehrinde zamanın âlimlerinden Ahmet bin Muhammed er-Rezakâni’den fıkıh okumaya başlamıştır. Daha sonra Curcan’a giderek, Ebû Nasr el-İsmâilî’nin nezdinde bu derslere devam etmiştir. Gazali’nin buradan dönüşü esnasında başından bir olay geçmiştir. Haydutlar katıldığı… Continue Reading

Osmanlı ve İran’da İşrak Felsefesi

Osmanlı ve İran’da İşrak FelsefesiBu bereketli toprakların insanları hep aynı gayeye matuf, yüzünü ışığa, nura ve kutsala çevirmiştir. Mardin’den Haleb’e, Bağdat’tan İsfahan’a ve İstanbul’dan Kurtuba’ya kadar bu coğrafyada ortaya çıkan tüm düşünce birikimi, Nuru’l-Envâr’ın lütfu, ihsanı ve inaye-tiyle olmaktadır. Nasıl… Continue Reading