Kur’ani Kavramlar

Kur’ani KavramlarŞüphesiz Kur’an-ı Kerim (kendi ifadesiyle) anlaşılmak için gelmiştir. O, anlaşılmaz bir muamma, yalnızca belli insanların kavrayabileceği bir kitap değildir. Ders almak isteyen her ciddi okuyucu ondan hayatına bir düstur çıkarabilir. Ancak böylesi bir uyanış döneminde, daha ağırlıklı anlayış çabalarına… Continue Reading

Tedbirat-ı İlahiyye

Tedbirat-ı İlahiyyeOsmanlı medeniyeti genelde tasavvufi ve irfani bir hususiyet arzeder. Davud Kayseri, Molla Fenari ve İbn Kemal gibi şahsiyetlerin bu tasavvuf ve irfan çehresini çizerken ilham kaynakları büyük ölçüde İbn Arabi ve Mevlana olmuştur. Bu çehrenin ortaya daha belirgin şekilde… Continue Reading

Halk Eğitiminde Cami Dersleri

Halk Eğitiminde Cami DersleriBu kitapta, başlangıcından bu yana camilerin fonksiyonuna genel bakış içinde halk eğitiminde cami desrlerinin önemi, derslerin hazırlanması, cemaatin ve imamın sorumlulukları ele alınmaktadır.

İslam’ın Yitik Yadigarları (4) Saygı

İslam’ın Yitik Yadigarları (4) Saygıİslam, zorbalık ve kalabalık yanlısı bir din olmadığı gibi, İslam’ı iyi anlamış bir müslümanın da zorba ve kaba olması düşünülemez. İnsanoğlunun gerginlik, stres, korku, kuşku, kaygı, hırçınlık, iş yoğunluğunun altında ezilme, suçluluk psikolojisi ve kendini yetersiz… Continue Reading

Kitabu’r-Ruh

Kitabu’r-Ruhİslam ilim geleneğinde Selefî akımın verimli ve çok yönlü temsilcilerinden biri olan İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Kitâbu’r-Rûh’u, ruh gerçeği etrafında akla gelebilecek neredeyse her soruya bir cevap sunmakta, Kitap ve sünnetle gelen bilgileri esas alarak kendisine ulaşan İslam düşüncesi birikimini değerlendirmekte… Continue Reading

İslam Düşüncesinde Tevhid

İslam Düşüncesinde TevhidTevhi son hak dininin ve zamanında hak olarak indirilen tüm dinlerin en temel vasfı, öze ve gayesidir. Zira Allah katında din İslam’dır ve islem tevhid dinidir. Birincisinden sonuncusuna kadar, kutlu tevhid mesajının taşıyıcıları, resuller çizgisinin başlangıcı ve sonuç… Continue Reading

Kavramlarla İman Esasları

Kavramlarla İman EsaslarıMüminlikten sonra münkirlik gelirse bu hem imanımızın hem hürriyetimizin sonu olur. Zira Allah’a kulluğun terki, beraberinde başka güçlere kulluğu getirir. Çünkü Allah’tan korkmayarak O’na ibadet etmyen insanlar zamanla başka güçlerden korkacak, nihayet bu korku, kayıtsız şartsız itaate ve… Continue Reading

İslam’ın Temel Kavramları (Sempatik Boy)

İslam’ın Temel Kavramları (Sempatik Boy)İnsanlar kelimelerle anlaşırlar. Kelime, duyulan ve etkilenilen şeydir. Bu etki sözle veya duyularla olur, kişilere olumlu veya olumsuz anlamda tesir eder. Bu da anlaşılan, algılanan ve düşünülen şeydir. Aynı kelimeleri konuşanlar, ya da bir kelimeye aynı… Continue Reading

Din ve Siyaset

Din ve Siyasetİslam Devrimi’nin ortaya çıkışı, siyasal İslam düşüncesini iç ve dış düşüncelerin odak noktası hâline dönüştürmüş, bu müddet zarfında birçok soruyu ve çeşitli endişeleri de beraberinde getirmiştir.Fıkhi, genel anlamda İslami terminolojideki kimi belirsizlikler, bu konuda uzman olmayan kimseler için… Continue Reading

Kur’anda Metafizik Bir Alem: Cennet

Kur’anda Metafizik Bir Alem: CennetBu çalışma, metodolojik olarak şu üç temel öncül dikkate alınarak yapılmıştır: a) Kur’an’ın cennet anlatımında sembolik dil kullanmış olmasıb) Cennet muhtevasını anlatırken bütüncül olarak değil, örnekleme yoluyla sunulmuş olmasıc) Cennet nimetlerinin kendi yeni dünyasında inşa edilen… Continue Reading