Teori ve Pratiğin Aynasında Sosyalizme Yeniden Bakmak

Teori ve Pratiğin Aynasında Sosyalizme Yeniden Bakmak“Hatalarımızı düşmandan gizlememeliyiz. Bundan korkan kimse devrimci değildir.” Lenin Hegel diyor ki, “tarih bir şeyi hazmetmeden önce birkaç kez tekrarlar.” İnsanlık tarihine baktığımızda bu yargının oldukça gerçekçi olduğunu görebiliriz. Hemen tüm toplumsal sistemler hakim… Continue Reading

Marksizm ve Modernizm & Lukacs, Brecht, Benjamin ve Adorno Üzerine Tarihsel Bir İnceleme

Marksizm ve Modernizm & Lukacs, Brecht, Benjamin ve Adorno Üzerine Tarihsel Bir İnceleme“Modernizm ile Marksizmin eskimiş diye görülüp saldırılara uğradığı bir zamanda, Eugene Lunn’un bu iki akımın en yaratıcı etkileşim yıllarını ele alan zengin ve ayrıntılı çalışması, her ikisinin de… Continue Reading

Milliyetçilik: Bir Din

Milliyetçilik: Bir DinMilliyetçilik artık apaçık bir cihanşümul vakıadır, ve modern medeniyetin hem maddi hem de manevi gelişmesini kökten etkilemektedir. İnsanlığın siyasi ilişkilerinin yanı sıra ekonomik ve manevi ilişkilerini de giderek daha fazla etkilemeye yüz tutmaktadır. ~Bu kitap, yazarın hayatı boyunca… Continue Reading

Türk Sağı Sözlüğü

Türk Sağı SözlüğüKendi milletine anlatamayan, içinden çıktığı toplumun ihtiyaç ve isteklerine çare olamayanların zamanla siyasi hayatına ya da faaliyetine son vermek zorunda kaldığı bir gerçektir. Bunlar ise herkesin malumu. Biz, bu kadar geniş bir cenahın bir arada anlatılmasına ihtiyaç duyulduğuna… Continue Reading

Feminizm Postmodernizm ve Hukuk

Feminizm Postmodernizm ve HukukYaklaşık iki yüz yıldır üzerinde durulan feminizm akımı 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha fazla güçlenmiştir. I. ve II. Dünya Savaşları kadınların çalışma hayatına aktif şekilde katılmalarında rol oynamıştır.Bu kitapta değişik yazarların feminizm konusundaki görüşleri ile liberal,… Continue Reading

Reel Sosyalizmin Çelişkileri & Yöneten ve Yönetilen

Reel Sosyalizmin Çelişkileri & Yöneten ve YönetilenReel Sosyalizmin Çelişkileri’ne Methiye “Minerva’nın baykuşu yalnız alacakaranlıkta uçar.” Hegel’in bu eski düsturu, 1991’de Socialist Register, Michael Lebowitz’in tam da çöküşü esnasında “reel sosyalizm”in doğası üzerine yazdığı makaleyi yayımladığında sanki doğrulanmış gibiydi. Bu yeni… Continue Reading

Anarşizm ve Sosyalizm

Anarşizm ve SosyalizmOtoriteye olan inanç Tanrıya olan inanç kadar ilkel ve evrenseldir. İnsanlar her zaman toplumlar olarak bir araya gelse bir hükümetin başlangıcı olan otorite vardır. Eski zamanlarda insanlar kendilerine Otorite nedir? En iyi hükümet şekli nedir? Diye sordular. Ve… Continue Reading

Kimlikler Siyaseti Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri

Kimlikler Siyaseti Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri1991 Körfez Savaşı ile başlayıp 11 Eylül 2001’de ABD’ye yapılan saldırı ile sona eren dönem İslamcılık için büyük bir tarihsel fırsat dönemiydi. Bu, yoğun bir modernite eleştirisi içeren bir otantiklik iddiası taşıyan kimlik siyasetlerinin seslerini… Continue Reading

Somut Durumun Somut Tahlili

Somut Durumun Somut TahliliTarihteki ilk ‘post’ – Marksist ve tarihteki ilk ‘gerçekleşmiş’ Marksist! Bu bir oksimoron elbette.Çağının’Marksizm Papalar’ ının aynı çatı altında bulunmaktan rahatsız olduğu ‘işçilerin köylü yanlarının istismarcısı’ bir ‘geri ülke devrimcisi’… Ama bu papaları taht ve taçlarıyla Marksizmin… Continue Reading

Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri

Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri19. ve 20. yüzyılda yaygın bir uygulama alanı bulan milliyetçilik düşüncesi, özellikle I. Dünya Savaşı’nın ardından dağılan imparatorluk enkazı üzerinde yükselen ulus devletlere zemin hazırladı. Gürültüyle çöken imparatorlukların tahakküm alanlarında bulanan çeşitli uluslar, yaygın milliyetçilik akımlarının etkisiyle kendi… Continue Reading